Başkent Üni – Ceza Hukuku Genel Hükümler Vize Soruları

  • Whatsapp

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER GÜZ YARIYILI ARA SINAVI

1)Resepsiyon hareketi Tanzimat döneminde kısmen başlamıştır. D

Read More

2)Doğa bilimleri de tıpkı hukuk bilimi gibi, doğrudan doğruya belirli bir gerçeklik üzerine etik-siyasi bir değerlendirme sounucunda oluşturulan bir dil üzerine oluşturulan bir dildir. Y

3)Bağımsız veya asıl ceza normları, tam, eksik, ve açık ceza normları olarak tasnif edilebilir. D

4)Hukukun genel ilkeleri, tabii hukuk, yargı kararları, ve hakkaniyet ilkesi ceza hukukunun dolaylı kaynakları arasındadır. Y

5)Genel olarak “mesafe suçu” olarak adlandırılan bir suçun işlenmiş olması halinde, suç ülkede işlenmiş sayılır. Dolayısıyla o ülkenin devletinin ceza kanunu uygulanır. D

6)Teknik ceza hukuku okuluna göre hukukçu suçu kavramsal olarak değil nedensel olarak inceler. Y

7)Ceza Kanunu’ nun zaman, yer, kişi bakımından sınırını belirleyen hükümler çatışma normlarıdır. D

8)Çağdaş ceza hukukun kurucusu Cesare Baccaria olmuştur. D

9)İnsan iradesinin serbest olduğu görüşüne dayanarak faillerin ceza almasını savunan görüş pozitivist ceza hukuku okuluna aittir. Y

10)Lehte kanunu belirlemede izlenecek yol, yürürlükten kalkan ve yürürlüğe giren kanun hükümlerini somut olarak, yani her bir kanunu somut suç fiiline uygulamak suretiyle karşılaştırarak, fiile en az cezayı öngören normu bulmaktır. D

11)Geri verme işleminde görevli mahkeme, istenen kişinin bulunduğu yer asliye ceza mahkmesidir. Y

12)Ceza hukukunun maddi kaynağı beşeri iradedir. D

13)Kanunilik ilkesi nedeniyle, ceza hukukunda kıyas yasaktır. Ancak hukuka uygunluk nedenleri söz konusu olduğunda lehe kıyasın mümkün olduğu ileri sürülmektedir. D

14)Hukuk bilimi fiiler ile değil, münhasıran fiiller üzerine oluşturulmuş olan önermeler ile ilgilidir. D

15)Devlet başkanına, eş ve çocuklarına karşı suikastte bulunma fiilleri devletlerin genel kabülünden ötürü siyasi suç sayılmaktadır. Y

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  Kralbet ile eğlencenin zirvesi!

16)Türk Ceza Kanuna göre, kural olarak geri verilmesi istenen kişinin, geri verilmesine yasal bir engel bulunup bulunmadığına Adalet Bakanlığı karar verecektir. Y

17) Cumhurbaşkanı’nın kişisel suçlarından cezai sorumluluğu olup olmadığı hususunda TCK’ nda doğrudan bir düzenleme bulunmamaktadır. D

18)Klasik ceza hukuku okulu suçu bir olgu olarak incelemek yerine, hukuki bir kurum ve bir kavram olarak inceler. D

19)Türk Bayrağı taşıyan deniz ve hava araçlarında işlenen suçlar, bu araçlar nerede bulunursa bulunsun Türkiyede işlenmiş sayılır. Y

20)Uluslararası sözleşmeler ve teamüller, bir ceza normu kendilerine açıkça göndermede bulunduğunda ceza normunun doğrudan kaynağı olmaktadır. D

21) Bir normun adilliğini inceleme, onun ideal bir değerle ölçülmesini gerektirirken, bir normun geçerliliğini incelemek amprik rasyonel tipte bir araştırmayı gerektirmektedir. D

22) Sonradan çıkan bir kanunun, kendisinden önce çıkmış bir kanunun suç saydığı bir fiili, suç olmaktan çıkarması bir anlamda “af” hükmündedir. D

23)İdarenin düzenleyici işlemleri ile eksik ceza normları tamamlanabilir. Y

24) Nitelikleri gereği kanun hükmünde olduklarından kanun hükmünde kararnameler ile suç ve ceza konulabilir. Y

25)Güvenlik tedbirlerine ilişkin kararlar geri alınamaz ve değiştirilemez. Y

26)Yabancının, yabancı ülkede Türk vatandaşına karşı işlediği suçun, Türkiye’ de bulunurken, Türk Ceza Kanuna göre cezalandırılabilmesi için, suçlunun geri verilmesinin hukuken mümkün olmaması gerekmektedir. Y

27)Ceza Kanunu suçluların iadesinde adli sistemi kabul etmektedir. Y

28)Kanunların zaman bakımından uygulanmasında hapis cezasının ertelenmesi, koşullu salıverme ve tekerrürle ilgili olanlar hariç infaz rejimine ilişkin hükümler derhal uygulanır. D

29)Katagorik emirler, belli bir davranışın mutlaka yerine getirilmesi gerektiğini saptayan kurallardır. Bunlar salt ödevsel kurallardır. Hiç bir şarta bağlı değildir. D

30)Yabancı bir ülkede Türkiye namına memuriyet veya bir görev üstlenmiş olup da görevi gereği suç işlemiş olan kimse, yabancı ülkede bu fiili nedeniyle kendisi hakkında mahkûmiyet kararı verilmiş olsa dahi Türkiye’ de yeniden yargılanır. D

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  KTÜ - Hukuk Fak. Medeni Hukuk Vize Soruları 

31) Ceza hukukunda eksik bir hükmün tamamlanabilmesi için kanunun açıkça göndermede bulunduğu hallerde örf ve adet hukukundan yararlanılabilir. D

32)Amaçsal yorum yöntemi, muhakeme yöntemi olarak aksi ile kanıtın kullanılmasını zorunlu kılmaktadır. Y

33)Diplomatlar, eşleri ve çocukları, yabancı bir ülkede kanunun suç saydığı bir fiili işlediklerinde haklarında kovuşturma yapılmayıp sınırdışı edilirler. D

34)Emredici ve yasaklayıcı normlardan çıkan tecviz edici normlar, ifadeleri bakımından onlarla aynı ama nitelikleri bakımından onlardan farklıdır. Y

35)Suç, tartışmasız bir kural olarak hareketin yapıldığı yerde işlenmiş sayılır. Y

36)Modern ceza hukuku bilimi antik Roma uygarlığının eseridir. Y

37)Bağımlı veya tamamlayıcı ceza normları, bir hüküm ve bir müeyyideyi içermeyip, bu normların kapsamını ve sınırlarını belirler veya uygulanmasını düzenlerler. D

38)Bir yabancının, yabancı bir ülkede Türk vatandaşına karşı işlediği suçların Türkiye’ de kovuşturulması Adalet Bakanlığı’nın istemine bağlıdır. Y

39)Esasen müeyyidesi olan, ancak hüküm kısmı ileride idarenin düzenleyici işlemiyle doldurulacak olan ceza normuna açık ceza normu denir. D

40) Ceza normunun geçerliliği onun uygulandığı ülkenin vatandaşları tarafından adil olarak nitelendirilmesine bağlıdır. Y

Başarılar  (2011 – 2012)

Prof. Dr. Zeki Hafızoğulları
Ar. Gör. Ezgi Aygün Eşitli
Ar. Gör. Özgür Küçüktaşdemir

Related posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir