AB Hukuku Özellikleri Nelerdir?

 • Whatsapp

AB Hukuku Özellikleri Nelerdir?

Birliğin kurumları:

Read More

 • AP,
 • AB Konseyi,
 • Konsey,
 • Komisyon,
 • AB Adalet Divanı,
 • Avrupa Merkez Bankası,
 • Sayıştay’dır.

Her kurum, yapılan antlaşmalarla öngörülen, amaçlara ve usullere uygun olarak, kendisine verilen yetkilerin sınırları içerisinde hareket eder. Kurumlar kendi arasında işbirliği yaparlar. Yukarıdaki kurumlar dışında, bu kurumların oluşturduğu alt kuruluşlar vardır. Bunlar uzmanlaşmış kuruluşlardır. Organları fonksiyonları açısından ele aldığımızda hatlar hiçbir zaman kesin çizilmediği, yani güçler ayrılığı ilkesi tam olarak benimsenmemiştir. Kurumlar birbirlerini siyasal ve hukuksal olarak denetleyebilmektedir. AB, teşkilatlanma yapısıyla diğer hiçbir uluslararası örgütlenmelerde görülmeyecek suigeneris bir yapılanmadır. sui generis olmasının nedeni belirlenen hedeflere hükümetlerarası
işbirliğiyle değil, oluşturulan organlarla ve anayasayla kendine has bir yapıyla ulaşılmak istenmesidir.

ab hukuku ile ilgili görsel sonucu

 

AVRUPA PARLEMONTOSU

Adı ATS ile ilk olarak Kurucu Antlaşmalarda kullanılmıştır. Danışma hizmeti veren,görüş bildiren,onay veren bir kurumdur.

Parlamentonun Seçim Sistemi: Seçimler her 5 yılda bir yapılır. Seçimler bazı AP üyesi ülkelerde bölgesel, bazılarında ulusal ya da bazılarında karma sistemde yapılır. Parlamenter sayılarının dağılımında ,esas alınan kriter, tek başına nüfus değil, nüfusla birlikte üye olmaktır.

Üye sayısı: Parlamenter sayıları üye ülkelerin nüfuslarına makul düzeyde orantılı olması ve en düşük nüfuslu üye devletlerin dahi farklı siyasal düşüncelerinin temsil edilmesinin sağlanması arasında denge sağlanmaya çalışılır.

Lizbonla Gelen Değişiklik: Lizbon antlaşması çerçevesince üye sayısı 750+1 olarak belirlendi. Bir üye devlet en az 6 en fazla 96 üyeye sahip olabilir. Mevcut sayı 736

Gruplar:Üyeler parlamentoda ulusal gruplar halinde değil, politik gruplar halinde otururlar. Grup kurabilmek için ab’nin toplam üye devlet sayısının en az 1/4ünden minimum 25 seçilmiş üyenin bir araya gelmesi gerekir.

Çalışma Şekli:Her ayın son haftasında toplanır AP Genel Kurul’u . Parlamento komisyonları, AP’nin oturumlarında ele alınacak konular ve bu konulardaki çalışmaları yaparlar. Halihazırda 23 daimi komisyon ve 2 geçici komisyon vardır. Komisyonlar AP’nin fonksiyonlarını icra etmesinde hayati öneme sahiptirler.

 

Görev ve Yetkileri: Parlamento topluluğun demokratik temele dayanmasını temin eden bir kurum niteliğindedir. Görev ve yetkileri 5 ana başlıkta toplanmıştır.

Yasama Sürecine İlişkin Yetkileri: Parlamento hukukun konulması sürecine Konsey ile birlikte katılır onay ve istişare nitelikte görüş vererek Birlik tasarruflarının oluşturulmasına katılır.

İsti sari yetkiler: Komisyonun hazırladığı bir teklif üzerine, Konsey, Parlementonun görüşünü almaktadır. Antlaşmalarda öngörülmediği taktirde görüşünü almakla yükümlü değildir. İşbirliği Prosedürü Çerçevesindeki yetkileri: ATS ile getirilen işbirliği prosedürü sayesinde AP bir çok konuda yasa çıkarılmadan evvel, onayı aranan bir kurum haline getirilmiştir. Ancak bu Amsterdam antlaşmasıyla son bulmuştur. Ortak karar prosedürü getirilmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  KTÜ - Borçlar Hukuku Final Soruları

Ortak-Karar Prosedürü: Bu prosedürle parlamento adeta Konseyle karar alma yetkisini paylaşmakta ya da ortak karar vermektedir. Nice antlaşmasıyla bu prosedürün uygulanacağı alanlar genişletilmiştir

Eklenen Yeni Alanlar :

 • ayrımcılıkla mücadele çerçevesinde teşvik edici önlemler
 • vize, iltica ve göç konuları
 • medeni hukuk konusunda yargısal işbirliği
 • endüstri alanında spesifik destek önlemleri
 • yapısal amaçlı fonların dışındaki ekonomik ve sosyal uyum alanındaki eylemler
 • Avrupa çapında siyasal partilerin status ve mali kurullar çerçevesinde alınacak olan kararlardır.

Uygun görüş belirtme yetkisi: konseyin oybirliği ile karar aldığı bazı alanlarda uygun görüş belirtmek suretiyle yasama faaliyetine katılır. Komisyonun raporu üzerine değişiklik önermeden Kabul ya da ret biçiminde karar verir, bu yetki istisnai bir nitelik taşıyan konularda öngörülmüştür.

 

AB KONSEYİ

Avrupa Konseyi

Kavramın Ortaya çıkışı: Paris Zirvesi Sonuç Bildirisi’ne dayanmaktadır kavramın kaynağı.

Yasal zemin: Görevler: AB Konseyi, Avrupa birliğinin kalkınması için gerekli güdülenmeleri sağlar ve bunun genel siyasi yönelimlerini ve önceliklerini belirler. Yasama işlemleri icra etmez.

Fonksiyonu: AB Konseyini gerçekleştirmekteki amaç bu tür toplantılarla topluluğun gelişmesini ve siyasal işbirliğin gerçekleşmesini hızlandırmaktadır.

ab konseyi ile ilgili görsel sonucu

AB Konseyinin karar alma yöntemi: aksi öngörülmedikçe uzlaşı ile karar alınır. Avrupa konseyi sonuç bildirgeleri günümüzde Avrupa Konseyi’nin rehberlerini izlemek durumunda olan birlik organları ve üye devletler için, çok önemli bir kaynak olmaktadır. Örneğin komisyon bu rehberleri izleyerek teklif hazırlamaya ya da teklifleri yenilemeye karar verebilir. Usule ilişkin sorunlar ve içtüzüğün kabulü hakkında basit çoğunlukla karar alınır ; konsey tertipleri listesinin belirlenmesi ve konsey başkanlığı düzenlemeleri hakkında nitelikli çoğunlukla karar alır.

AB Konseyi Başkanlığı : Başkan nitelikli çoğunluk ile bir kez yenilenebilir olmak üzere iki buçuk yıllığına seçilir. Başkanlık eder ve işleri yürütür, çalışmaların hazırlığını ve yürütülmesini sağlar, uzlaşı için çaba gösterir, toplantılardan sonra rapor sunar.

KONSEY

Konsey hem yasama hem de yürütme organı olarak etkin bir konuma sahiptir konsey. Bütçe ve yasama fonksiyonlarını Avrupa parlamentosuyla birlikte icra eder. Konsey, antlaşmaların öngördüğü koşullara uygun olarak koordinasyon ve politika tanımlama fonksiyonlarını yerine getirir.

Konsey’in oluşumu :

Üyeler: Konsey, her bir üye devletten kendi devletini temsil etmeye yetkili, devleti adına bağlayıcı kararlara imza yetkisi bulunan, bakan düzeyinde birer temsilciden oluşur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  Doğu Akdeniz Üniversitesi - Ceza Hukuku Vize Soruları

Başkanlık: Konsey başkanlığının rolü önemlidir, başkanlık, bütün toplantıları ayarlamak ve toplantılara başkanlık yapmak, uzlaştırmaları özendirmek, karar almada tutarlılığı ve sürekliliği sağlamak sağlamak zorundadır.

Genel Sekreterlik: Konseyin çalışmalarını hazırlayan ve her düzeyde düzenli çalışmasını temin eden bir Genel Sekreterlik vardır.

Daimi temsilciler komitesi: Coreper, konseyin çalışmalarını hazırlamak ve konsey tarafından verilen işleri yapmakla yükümlüdür.

İlgili resim

Konsey’in görevleri

Yasama görevi: Topluluğun yasama organı olan Konsey, bu yetkisini, Parlamento ile ortak karar prosedürü gereğince birlikte kullanır.

Birlik dış politikası: Konsey ,birlik adına uluslararası antlaşmalar yapar.

Bütçe: Parlamento ile birlikte topluluğun bütçesini yapar.

Atamalar: Sayıştay ve Ekonomik Sosyal komite üyelerini atar

 

Konsey Toplantıları: Konsey hukuki açıdan bakıldığında tek bir kurumdur, ancak fonksiyonel anlamda bakıldığında iki sıfatla toplanmaktadır. Bunlardan ilki, Konsey’in, üye devletlerin bakanlarından yani siyasal sorumluluk taşıyan kişilerden oluşan toplantı yapmasıdır. Bu durumda bakanlar konseyini ifade eder. Üye devletler toplantının gündemine göre ilgili bakanlarını gönderirler toplantıya. Bu istisnai haller dışında dış işleri bakanlarıyla toplanır konsey, bu durumda Genel işler konseyini ifade eder.

İkinci olarak, Konsey, bazı özel durumlarda, üye ülke devlet ya da hükümet başkanları düzeyinde toplanabilir. ( temel ilkelerin bir üye devlet tarafından ciddi ve sürekli ihlalinin tespiti için karar alınması, para politikası gibi özel konuların görüşülmesi durumunda toplanılır)

Oylama Yöntemi:
Basit çoğunlukla, toplantıya katılanların yarıdan bir fazlası değil, konseydeki üye tam sayısının yarıdan bir fazlasıdır. Konsey içtüzüğünün Kabul edilmesi, birliğin ortak amaçlarının gerçekleştirilmesi için konsey’in komisyondan araştırma önerisi yapmasını
istemesi, kurucu antlaşmalarda değişiklik yapmaya ilişkin prosedürde görüş belirtme gibi konularda basit çoğunlukla karar alınır. Nitelikli çoğunlukla, üye devletler için belirlenmiş oy katsayılarına; bir yandan da kararın Kabul edilebilmesi için gerekli çoğunluğa dayanır. Ağırlaştırılmış bir karar alma yöntemidir. Oy katsayılarının çoğunluğu, üye devlet tam sayısının basit çoğunluğu, demografik çoğunluk aranmaktadır nitelikli çoğunluk için. Oybirliği, az sayıdaki ama çok önemli konularda oybirliğiyle hareket edilmesini öngörmüştür Antlaşma. Çekimser kalmak red oyu değildir. Siyasal olarak çok hassas konularda oybirliğine gereksinim vardır. Birliğe yeni üye alınması gibi.

KOMİSYON

Konsey, Avrupa parlamentosuyla paylaşarak da olsa birliğin ikincil hukukunu koyan organ niteliğini taşır,ancak konsey bir yasal düzenleme yapabilmek için komisyonun bir teklif hazırlamasına ihtiyaç duyar. Komisyon ise tek başına hukuk koyma ve hukuk konulması için teklifte
bulunma yetkisine sahip bir organ niteliğindedir. Birlik hukuku temel olarak Komisyon’un eylemleri ile sürülebilmektedir. Ua antlaşmaların müzakeresini yapan, topluluğu temsil eden ve üye devletlerin çıkarını koruyan, yürütme, koruma ve kollama görevini yürüten bir organdır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  SDÜ - Akışkanlar Mekaniği Final Soru ve Cevapları

Komisyonun oluşumu: Komisyon, üye devlet vatandaşı olan ve “komiser” olarak adlandırılan üyelerden oluşur. üye devletlerin coğrafi ölçekleri ve nüfusları göz önünde bulundurularak seçilir. Görev süresi:5 yıldır.

Komisyon başkanı: Başkan komiserlerin hangi alanlardan sorumlu olacağını belirleme yetkisine sahiptir. Komisyon çalışmalarının ilkelerini belirler,

Komiserlerin atanma usülü: AB Konseyi, ab seçimlerini ve uygun istişarelerin sonucu olarak nitelikli çoğunluk ile seçilir.

Komiserlerin nitelikleri: ülkesinde üst düzey görevlerde bulunmuş siyasal yönü ağır basan kişilerdir.

Sorumlulukları: topluluğun genel çıkarları söz konusu olduğunda tamamen bağımsız olmak zorundalardır.

Çalışma yöntemi: kurul halinde çalışan komisyon haftada bir toplanır, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile karar alınır.

Görevleri: Komisyon, genellikle antlaşmanın bekçisi olarak adlandırılır. Birlik yasalarının hazırlanmasından sorumludur. Antlaşma hükümlerinin verdiği yetkiye dayanarak birlik hukukuna aykırı davranan üye devletlerin sorgulanmasında bir tür savcı görevi yapar. Önemli politikaların günlük işleyişinden sorumludur

Yasa Teklifi Hazırlama:Yasa faaliyeti komisyon tarafından başlatılır. Yasa tekliflerini hazırlarken komisyon 3 temel hedefe uyar. 1-birlik çıkarlarını gözetmek. 2- danışmada bulunmak 3- ikincillik ilkesine saygılı olmak. Komisyon hem doğrudan antlaşmadan doğan hem de konseyin görevlendirilmesiyle çok dar bir alanda yasa yapmaya yetkilidir.

Yürütme Organı Olarak Komisyon: birliğin yıllık bütçesi ile, esas amacı, bölgeler arasındaki zenginlik ve fakirlik farkını ortadan kaldırmak olan yapısal fonları yönetmektir.

AB HUKUNUN ÖZELLİKLERİ

Birlik Hukuku ve Uluslararası Hukuk: AB Hukuğunu ortaya çıkaran bu antlaşmaların diğer ua antlaşmalardan farkı 1- egemenlikten kaynaklanan hakları kendi rızalarıyla ile devrederek bağımsız yasama yürütme ve yargı yetkisine sahip kurumlar ortaya çıkarmıştır.2- birlik devletler arası yapılan ua antlaşmalara dayanmaktadır. Bazı üye devletlerde etkililiğin sebebi hala ua statüde olmasına bağlıdır.

Birlik Hukukunun Temel Prensipleri: Birlik Hukukunun Birliği: toplulukları oluşturan üç temel antlaşma fonksiyonel birlik fikrini geliştirmiş.

Birlik Hukukunun Özerkliği :birlik kavramı yanı sıra yetkilerin ve görevlerin ayrılması prensibine dayanır.

Birlik Hukukunun Doğrudan Uygulanabilirliği/Doğrudan Etkisi: ulusal otoritelerin müdahalesi olmada doğrudan birlik hükümlerine dayanarak hakların kazanılması doğrudan uygulanabilirliği ifade etmektedir ; doğrudan uygulanabilirliğin sonucu olarak vatandaşların kendi ulusal mahkemeleri önünde birlik hukuku kurallarına dayanarak kendilerine sağladığı hakların korunmasını ifade eder doğrudan etki prensibi.

Birlik Hukukunun üstünlüğü: Birlik hukuku ve ua hukukun çatışması durumdan birlik hukukunun uygulanmasının nedeni uluslar-üstü nitelikte bir örgüt olmasının doğa sonucudur.

 

Devamı İçin :

Related posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir